Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

6 marca 2018

NR 22 (Listopad 2017)

Wczesna interwencja terapeutyczna według zasad metody krakowskiej

463

Jakie są możliwości metody krakowskiej (MK) w kontekście wczesnej interwencji terapeutycznej? Ta metoda przyjmuje rozwojowe podejście porządkujące postępowanie diagnostyczne i etapy prowadzonej terapii w każdym obszarze poznawczym, uznaje też nadrzędną rolę języka jako narzędzia nie tylko komunikacji, ale również – poznania świata.

 

Wprowadzenie

Podczas stymulacji rozwoju zdrowych dzieci i terapii w sytuacjach zaburzeń rozwoju terapeuci wykorzystują w różnym zakresie wszystkie techniki – w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny. Oto elementy metody krakowskiej:

 • stymulacja słuchowa,
 • komunikacja ułatwiona,
 • gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne, Manualne Torowanie Głosek®,
 • techniki komunikacyjne, 
 • programowanie języka,
 • dziennik wydarzeń,
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • terapia funkcji wzrokowych,
 • stymulacja funkcji motorycznych,
 • wybór dominującej ręki,
 • kształtowanie zabawy tematycznej,
 • stymulacja lewej półkuli mózgu,
 • kształtowanie zachowań społecznych,
 • stymulacja poznania wielozmysłowego,
 • stymulacja pamięci,
 • ćwiczenia kategoryzacji, 
 • kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • logoterapia (rozmowy z rodzicami, wyjaśnienie zasad terapii, przekazanie programu i umożliwienie rodzicom oglądania zajęć prowadzonych z dzieckiem)1.

Znaczenie i zasady diagnozy

Diagnoza rozwojowa jest całościową „oceną wydaną na podstawie analizy” zachowań i umiejętności dziecka. Analiza ta, polegająca na „wyodrębnianiu z całości jej elementów i badaniu każdego z osobna”, pozwala ocenić osiągnięte przez dziecko etapy rozwoju poszczególnych funkcji poznawczych i motorycznych (Cieszyńska, 2011).

Test SON-R

Najczęściej wykorzystywanym podczas diagnozy narzędziem jest test SON-R. W roku 1998 oraz w roku 2007 ukazała się nowa wersja niewerbalnego testu inteligencji, nazwana przez autorów SON-R. Skala ta, jakkolwiek opiera się na wcześniejszej koncepcji Snijdersów, jest znacznie zmodyfikowana, a co najważniejsze – dokonano nowej standaryzacji i normalizacji. Instrukcje w teście są niewerbalne, ale poziom rozwoju języka ułatwia dziecku rozwiązanie każdego zadania. Tę konstatację należy mieć na względzie podczas badania testami teoretycznie niejęzykowymi. Wszystkie bowiem skale inteligencji przygotowują osoby posługujące się językiem, co w oczywisty sposób wpływa nie tylko na samą konstrukcję testu, wykorzystany materiał i instrukcje przygotowane dla badanych, ale przede wszystkim na interpretację uzyskanych wyników. Sami autorzy twierdzą, że SON-R jest testem niewerbalnym, ale nie bada niewerbalnej inteligencji. Zaletą skali jest otrzymanie przez dziecko szansy uczenia się i dokonywania autokorekty przy rozwiązywaniu kolejnych zadań. Umiejętność samodzielnego poprawienia własnych błędów jest ważnym wymiarem prawidłowego poziomu funkcji intelektualnych.
Na szczególne podkreślenie zasługuje sugestia zawarta w instrukcji, by podczas diagnozowania dziecka z autyzmem badający siedział z boku, a nie naprzeciwko. Taki sposób badania i prowadzenia terapii jest stałą zasadą w metodzie krakowskiej.

Materiał zadaniowy w podtestachtestu SON-R
Funkcja poznawcza  Rodzaj zadania
Analiza i synteza wzrokowa na materiale atematycznym    
 

Mozaiki

Naśladowanie ułożenia klocków według wzoru

Kategoryzowanie    
 

Kategorie

Włączanie elementudo zbioru

Analiza i synteza wzrokowa na materiale tematycznym    
 

Układanki (Puzzle)

Składanie obrazków z części

Myślenie przez analogię    
 

Analogie

Kategoryzowanie elementów według zmieniających się reguł

Myślenie sytuacyjne (konkretne)    
 

Sytuacje

Dobieranie obrazkado przedstawionejna ilustracji sytuacji

Planowanie ruchu    
 

Naśladowanie wzorów

Łączenie kropek według wzoru

 

Autorzy skali podzielili wszystkie subtesty na dwie grupy zadań: badające myślenie i działanie. 
Testy działania – poszukiwanie rozwiązania poprzez działanie:

 • Mozaiki, 
 • Układanki, 
 • Naśladowanie wzorów; 

Testy myślenia – poszukiwanie rozwiązania poprzez wnioskowanie:

 • Kategorie, 
 • Analogie, 
 • Sytuacje. 

Nasza interpretacja ujmuje przede wszystkim charakterystykę sposobów przetwarzania informacji w strukturach mózgu, ponieważ dla programowania terapii, czym autorzy testu się nie zajmują, jest to kwestia najważniejsza i w moim przeświadczeniu jedyna, uzasadniająca wykonywanie testów.

Obserwacja zachowania podczas rozwiązywania zadań pozwala określić:

 • poziom rozumienia instrukcji,
 • umiejętność uczenia się przez współpracę,
 • ilość i jakość reakcji werbalnych,
 • poziom motywacji do rozwiązywania zadań,
 • koncentrację na różnych zadaniach,
 • umiejętność skupienia uwagi,
 • łatwość dokonania transferu,
 • sposób radzenia sobie z trudnościami.

Oprócz oceny testowej funkcjonowanie dzieci zawsze poddane jest jakościowej ocenie, uwzględniającej etapowość i hierarchiczność nabywania umiejętności. Podejście rozwojowe obowiązuje we wszystkich obszarach, którymi zajmuje się metoda krakowska.

Techniki terapii

Podstawą tworzen...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy